Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Brezov – 9.12.2022 o 17:00