Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Brezov – 10.12.2021 o 16:00