Upozornenie – nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp