Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezove

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Brezove

Obec Brezov uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného – mestského – miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Slavko Kandráč, 67, dôchodca, Slovenská národná strana

2. Lukáš Semán, Mgr., 36, nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

2)2)Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3)3)Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o kandidáta bez politickej príslušnosti.

zoznam zaregistrovanýych kandidátov 23-10-2021